ΕΝ. ΤΣΑΚΑΛΑΝΤΩΝ, Ι.Ν ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ

(ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΡ. ΣΑΠΡΑΝΙΔΗΣ)